Fundació Vila Casas
whatsapp Facebook Instagram Twitter Youtube Pinterest Vimeo Linkedin Foursquare
ART CONTEMPORANI - LA FUNDACIó - ESTATUTS

Estatuts de la Fundació Privada Vila CasasCAPÍTOL I

Denominació, naturalesa jurídica, durada, domicili, àmbit d’actuació i règim jurídic

Article 1. Denominació, naturalesa i durada

1.1 La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a la realització de les finalitats d’interès general previstes en aquests Estatuts. La Fundació es denomina FUNDACIÓ PRIVADA VILA CASAS (en endavant, la “Fundació”).

1.2 La Fundació te vocació de permanència, es va constituir amb durada indefinida, i va iniciar les seves activitats el dia d’atorgament de la seva Carta Fundacional, concretament el 10 de juny de 1.986.

Article 2. Domicili

2.1 El domicili de la Fundació queda fixat a la ciutat de Barcelona, carrer Ausias Marc nº 20, principal. El Patronat estarà facultat per traslladar-lo quan ho estimi convenient.

Article 3. Àmbit d’actuació

3.1 La Fundació desenvolupa les seves activitats principalment dins l’àmbit territorial de Catalunya, sens perjudici de que les activitats que haurà de desenvolupar puguin tenir projecció nacional i internacional.

Article 4. Règim jurídic

4.1 La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

4.2 La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests Estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les seves funcions.

4.3 La Fundació podrà ser titular de drets, i adquirir i posseir béns mobles i immobles, contreure obligacions, administrar i alienar béns per qualsevol títol vàlid en dret, d’acord amb el que estableix l’ordenament jurídic. Tanmateix la Fundació podrà ésser part processal, intervenir en judicis en defensa de llurs interessos i defensar-hi interessos col·lectius relacionats amb llur objecte o llur finalitat, d’acord amb el que estableix l’ordenament jurídic.

CAPÍTOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

5.1 La Fundació té per objecte la promoció i el desenvolupament a Catalunya, com a àmbit territorial principal, la promoció i assistència de tota classe d’activitats culturals, artístiques i científiques, així com les d’investigacions mèdiques, farmacològiques, químiques i biològiques i la concessió de premis, distincions, beques, ajudes i subvencions per qualsevol tipus d’estudis, exposicions, experiències, actuacions, intervencions i difusió, dins de totes les branques d’activitat esmentades.

5.2 Els objectius i finalitats de la Fundació tenen el seu bressol en la iniciativa duta a terme pel Patró President Fundador sota el lema de que la cultura, la tradició i la llengua son les senyals d’identitat d’un País i el nostre és Catalunya. El foment i difusió es fa des de la doble vessant: artística -mitjançant el seus fons d’art que comprèn una col·lecció d’art contemporani català acotada al període històric que hi va des del 1.930 al 2.030, promocionant i donant a conèixer als artistes del País als nostres espais que s’han de consolidar com espais de referència dins les seves disciplines artístiques, amb atorgament de premis i celebració d’exposicions pròpies- i sanitària –creant una opinió objectiva, sense crispació i enraonada envers els temes sanitaris, mitjançant la realització de trobades, estudis, col·loquis, conferències, publicacions, col·laboracions, ajudes, donacions i aportacions a hospitals i clíniques-.

5.3 Les finalitats fundacionals s’han d’assolir des de l’estructura organitzativa, la adequada planificació i previsió en el temps i els pressupostos existents en cada moment, atenen als criteris establerts en aquests Estatuts, procurant i perseguint cuidar els detalls i incrementant constantment la qualitat i la recerca de l’excel·lència en totes les activitats desenvolupades per la Fundació.

Article 6. Activitats

6.1 Per a la consecució dels fins fundacionals, la Fundació desenvolupa les activitats que el Patronat considera necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació: exposicions permanents de pintura, escultura i fotografia d’artistes del fons de la col·lecció de l’entitat; exposicions periòdiques de promoció i difusió d’artistes novells i de trajectòria; exposicions per divulgar els col·leccionistes d’art; col·laboració amb institucions publiques i privades per itinerar exposicions; convocatòria de premis de pintura, escultura i fotografia; concessió de beques; estudis d’investigació de temes de salut en mitjans de comunicació; trobades i col·loquis entre el mon soci-sanitari i mitjans de comunicació, etc .

6.2 Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats

7.1 Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

7.2 La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

7.3 En qualsevol cas, tots els recursos humans i materials, i activitats desenvolupades per la Fundació, estaran adreçats a l’acompliment del seu objecte.

Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris

8.1 En raó a les seves finalitats, són beneficiaris de la Fundació: les comunitats científica i artística, els centres de recerca, cultura i ensenyament, així com la societat en general.

8.2 L’elecció dels beneficiaris l’ha de dur a terme el Patronat, d’acord amb els principis d’imparcialitat i no-discriminació, i atenent sempre al compliment de les finalitats fundacionals

CAPÍTOL III

Règim econòmic

Article 9. Patrimoni de la Fundació i activitats econòmiques

9.1 El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels fins fundacionals. El patrimoni està integrat:

a) pel capital fundacional, constituït per la dotació inicial, que consta a la carta fundacional;
b) per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d’incrementar la dotació, i
c) per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per qualsevol títol o concepte.

Article 10. Disposició i deure de reinversió

10.1 L’alienació, el gravamen o qualssevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels aportants d’aquests béns. En qualsevol cas, el producte obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició o el millorament d’altres béns i drets tot aplicant el principi de subrogació real.

10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el Patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al Protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no-reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les finalitats de la Fundació.

10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.

10.4 Es requereix prèvia autorització del Protectorat per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

a) si el donant ho ha exigit expressament,
b) si ho estableix una disposició estatutària,
c) si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons públics.

10.5 El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

10.6 Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets, excloses les donacions, susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria absoluta i el compliment dels requisits legalment previstos.

10.7 Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de Patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la Fundació.

Article 11. Règim comptable i documental

11.1. La Fundació portarà un llibre diari, el llibre d’inventari i de comptes anuals, i el llibre d’actes.

11.2. Cada any s’ha d’elaborar un pressupost d’ingressos i despeses per a l’exercici següent que el Patronat l’haurà d’aprovar. Tanmateix el Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari dels bens i drets de la Fundació i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables, els quals han d’expressar d’una manera precisa el patrimoni, la situació financera i els resultats de la Fundació, d’acord amb el que estableix la llei.

11.3. La Fundació portarà una comptabilitat ordenada, diligent, que s’adeqüi a llur activitat, que reflecteixi fidelment i permeti fer el seguiment cronològic de les operacions realitzades, i elaborar els comptes anuals. Les anotacions s’han de fer d’acord amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en siguin aplicables.

11.4. L’exercici econòmic de la Fundació és anual, s’inicia l'1 de gener i es tanca el 31 de desembre del mateix any.

11.5. Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

a) el balanç de situació,
b) el compte de resultats,
c) el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni net,
d) el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu i
e) la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

11.6. La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

11.7. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.

11.8. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.

11.9. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes. Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels Patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de deu dies a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no-realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els Patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix el Codi civil de Catalunya.

Article 12. Recursos anuals

12.1 Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:

a) les rendes i rendiments produïts per l’actiu,
b) els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i
c) les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d’incorporar-se al capital fundacional.

Article 13. Aplicació obligatòria

13.1 La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altres ingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.

13.2 Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.

13.3 L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

13.4 Els donatius i altres recursos que s’obtenen per a incrementar la dotació i els resultats extraordinaris obtinguts per alienacions de béns o drets de la dotació que mantenen aquest caràcter de dotació no entren en el càlcul del percentatge establert a l’apartat anterior.

Article 14. Despeses de funcionament

14.1 Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció o gerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

Article 15. Participació en societats

15.1 La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.

15.2 La Fundació ha de comunicar al Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.

15.3 En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

CAPÍTOL IV

Òrgans de govern i d’administració de la Fundació

Article 16. Òrgans

16.1 L’administració, gestió i representació de la Fundació, de conformitat amb el que estableixen aquests Estatuts, correspon als òrgans següents:

a) El Patronat.
b) El President/a del Patronat.
c) El o els Vicepresidents del Patronat.
d) El/la Director/a.
16.2 Els òrgans anteriors formaran llur voluntat per mitjà de decisions o acords adoptats de conformitat amb els presents Estatuts. Tanmateix, els esmentats òrgans poden delegar les funcions que tenen encomanades en alguns dels seus membres o en altres òrgans, amb els límits que s’estableixin a la llei o als presents Estatuts. Aquesta delegació en cap cas els eximirà de la seva responsabilitat.

Article 17. El Patronat

17.1 El Patronat és l’òrgan superior de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals, sens perjudici de les delegacions que puguin determinar-se en aquests Estatuts i en la legislació vigent en altres òrgans de la Fundació.

17.2 En compliment de les seves funcions, el Patronat podrà dur a terme tota classe d’actes i negocis jurídics, i actuar en l’àmbit jurisdiccional, amb les limitacions que resultin de la llei i dels presents Estatuts.

Article 18. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

18.1 El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de tres membres i un màxim de quinze membres.

18.2 Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena; que no es trobi inhabilitada o incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

18.3 Els Patrons que siguin persones jurídiques, s’hauran de fer representar en el Patronat, d’una manera estable per la persona física que en tingui la representació, d’acord amb les normes que la regulin, o per aquella persona física que hagi estat designada amb aquesta finalitat per l’òrgan competent.

18.4 El Patronat podrà nomenar apoderats generals o especials, amb funcions mancomunades o solidàries, no essent necessari que els apoderats formin part del Patronat.

Article 19. Designació, renovació i exercici del càrrec

19.1 El Patronat estarà constituït per les següents persones:

a) Un Patró Fundador que ostentarà la Presidència.

El Patró Fundador que ostenti el càrrec de President tindrà caràcter vitalici i tindrà dret fins la seva mort, incapacitat, inhabilitació, dimissió o cessament a renovar els Patrons, mitjançant els procediments descrits las Estatuts

b) Un o dos Patrons Vicepresidents, 1er i 2ón, a decisió del President fundador. El Patró Fundador que presideixi el Patronat designarà i remourà lliurement el Patró o Patrons, Vicepresidents d’aquest grup b), que gaudiran de la seva confiança.

c) Un nombre de Patrons -oscil·lant sempre dins dels mínims i màxims establerts a l’article 18.1 i en funció de s’hi ha un o dos Vicepresidents- a triar entre les persones que puguin prestar la seva col·laboració per la millor realització de les finalitats fundacionals, que tindran la condició de vocals. El Patró Fundador que presideixi el Patronat i el Vicepresident o Vicepresidents triaran, de comú acord, als Patrons, tenint el President la facultat de renovar-los en qualsevol moment

d) Un President d’honor, amb caràcter optatiu, i, en qualsevol cas, sense funcions executives; càrrec totalment honorífic que recaurà en una persona d’especial prestigi o representativitat. El Patró Fundador que presideixi el Patronat i el Vicepresident o Vicepresidents, triaran de comú acord, al President d’honor, si decideixen fer ús d’aquesta opció.

19.2 El Patró Fundador que ostenti la Presidència podrà, per actes inter-vius o per disposició mortis causa, designar la persona que hagi de substituir-lo temporalment o amb caràcter definitiu o succeir-lo en tots els seus drets i deures com a Patró President. El Patronat, posteriorment en el futur, nomenarà, entre els seus membres, amb la majoria qualificada exigida a l’article 26.1 d’aquests Estatuts, un President, càrrec que tindrà una durada indefinida fins que no sigui expressament remogut pel Patronat o es produeixi la seva mort, incapacitat, inhabilitació, dimissió o cessament.

19.3 La reelecció, els nomenaments de nous Patrons i el cobriment de vacants una vegada s’hagi produït la mort, incapacitat, inhabilitació, dimissió o cessament del President Fundador, haurà de ser acordada pel Patronat amb la majoria qualificada exigida a l’article 26.1 d’aquests Estatuts. Els Patrons designats exerciran el seu càrrec per un termini de quatre (4) anys i poden ser reelegits per períodes successius sense cap tipus de limitació. Els Patrons que no ocupen cap càrrec tenen la condició de vocals. Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna de les formes establertes en la legislació aplicable. El nomenament de Patrons s’ha d’inscriure al Registre de Fundacions; en el cas de les persones jurídiques, s’ha d’inscriure el nom de la persona física que en té la representació.

19.4 Els Patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser substituïts pel sistema de nomenaments descrit. La persona substituta serà designada pel temps que falti perquè s’exhaureixi el mandat del Patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta dels membres. El cessament d’un Patró s’haurà d’inscriure al Registre de Fundacions.

19.5 En cas que manquessin tots els membres del Patronat perquè haguessin cessat, renunciat, mort, per estar impossibilitats o per qualsevol altra causa, el Protectorat, quan en tingui coneixement, designarà nous Patrons o bé instarà la dissolució de la Fundació. Si els membres subsistents fossin menys del nombre de patrons que els Estatuts fixen per a constituir vàlidament el Patronat, actuar i adoptar acords, el Protectorat els podrà requerir que restableixin el nombre mínim de Patrons. Si no ho fan en trenta (30) dies el Protectorat podrà completar el Patronat fent els nomenaments necessaris o, si escau, instar la dissolució de la Fundació

Article 20. El càrrec de Patró

20.1 El càrrec de Patró és honorífic i gratuït, de tal forma que els membres del Patronat no són retribuïts pel mer exercici del seu càrrec, sens perjudici del seu dret a ser rescabalats de les despeses degudament justificades que els representi l’acompliment de la seva funció i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

Els Patrons poden establir una relació laboral o professional retribuïda amb la Fundació sempre que s’articuli mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen. En tot cas, aquestes tasques laborals o professionals retribuïdes han d’ésser diferents de les tasques i funcions que són pròpies del càrrec de Patró. El nombre de Patrons amb relació laboral o professional amb la Fundació ha d’ésser inferior al nombre de Patrons previst perquè el Patronat es consideri vàlidament constituït

20.2 Els Patrons han d’exercir llurs funcions amb la diligència d’un bon administrador, d’acord amb la llei i els Estatuts, i servir al càrrec amb lleialtat a la Fundació, actuant sempre en interès d’aquesta.

20.3 Els Patrons col·laboraran activament i vetllaran per l’acompliment de la voluntat fundacional, cercant, de forma constant i irrenunciable, la defensa de la permanència de l’esperit, voluntat, principis i valors expressats pel Patró Fundador President, desenvolupant la seva activitat sota els criteris de:

a) Fidelitat: els Patrons observaran i defensaran els interessos de la Fundació per sobre dels seus propis; obligant-se a no defensar, amb caràcter general, ni adoptar decisions que s’allunyin de la voluntat fundacional, que col·lideixin amb els valor propis de la Fundació o que puguin generar confusió en la percepció de la imatge o finalitats de la Fundació. Tanmateix s’obliguen a defensar, respectar i fer seus els compromisos i càrregues establerts i/o adquirits pel Patró Fundador President. A més, es comprometen a no utilitzar indegudament o en benefici personal els mitjans propis de la Fundació i a no utilitzar la seva condició de Patró per a la consecució de finalitats o beneficis personals i/o aliens a l’activitat de la Fundació.

b) Prudència: que haurà de presidir el procedir dels Patrons, tot allunyant-los de la presa de decisions especulatives, econòmicament arriscades o que, d’una o altra forma, puguin comprometre l’activitat i supervivència futures de la Fundació; criteri de prudència que haurà d’estar especialment present en la confecció del pressupost anual i, per tant, en la previsió d’ingressos i en la assumpció de despeses tot evitant que puguin posar en perill la continuïtat de la Fundació.

c) Motivació i Adaptabilitat: els Patrons hauran d’informar-se i esforçar-se en formar-se envers les disciplines que promou i defensa la Fundació, com a pas necessari per a la cerca de nous camins i projectes dintre de la filosofia i finalitats pròpies de la Fundació. Hauran de procurar tenir la capacitat d’adaptar-se a l’evolució social de l’activitat i l’entorn que li son propis i, per tant, interpretar la realitat canviant per a una millor presa de decisions i en benefici de l’assegurament dels fins fundacionals.

d) Compromís, Generositat i Capacitat: els Patrons han d’identificar-se, defensar i fer pròpies les finalitats fundacionals, dedicant el temps i esforços necessaris i adients; havent de col·laborar activament en el foment i difusió públiques de les activitats de la Fundació, assistint al màxim d’actes organitzats pe la Fundació i participant activament en les reunions del Patronat, col·laborant també, dintre de les seves possibilitats, en l’obtenció d’aportacions, recursos i/o donacions de tota classe, en benefici de la Fundació.

e) Independència del Patrons en la seva actuació, únicament subjecte al necessari i obligat respecte dels fins i valors fundacionals, havent d’evitar pressions alienes en la seva presa de decisions. Per tal motiu no podran dur a terme cap operació que comporti pagaments de la Fundació en favor d’un altre Patró si no és en les condicions previstes al segon paràgraf de l’apartat 1 d’aquest article 20 o d’un familiar d’aquest fins el tercer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat; no podran tampoc fer pagaments de cap classe a entitats jurídiques participades per un Patró, per un familiar d’aquest fins el tercer grau de parentiu per consanguinitat o afinitat o, conjuntament entre tos ells, en més d’un quinze per cent (15%) del capital social, llevat autorització expressa i unànime del Patronat o la voluntat unilateral del Patró Fundador President. En cas d’inobservança d’aquest requisit s’aplicaran les conseqüències previstes a l’article 312-10 del Codi civil de Catalunya, de forma que l’acte executat amb infracció d’allò esmentat en aquest punt podrà ser impugnat per qualsevol Patró seguint el procediment establert a la legislació pertinent aplicable.

f) Catalanitat: el Patró, amb el seny i forma de fer i raonar propis d’una mentalitat catalana, haurà de vetllar per la defensa i projecció prioritària de la cultura catalana, procurant activament que les activitats de la Fundació es desenvolupin preferentment a Catalunya i pels catalans, vetllant per que la llengua catalana sigui la vehicular natural i bàsica, sense oblidar d’altres idiomes que en cada moment puguin coadjuvar en la més àmplia difusió de les activitats i fins propis de la Fundació.

g) Solidaritat i Cordialitat que presidiran les relacions dintre del Patronat i sense que, en cap cas, puguin prevaldre protagonismes o personalismes que puguin dividir o enfrontar els seus membres en perjudici de la consecució dels fins fundacionals.

Article 21. El President o Presidenta

21.1 El President/a exerceix la presidència del Patronat. El Vicepresident 1é i, en el seu cas, i en la seva absència el 2ón, n’exerceix la vicepresidència.

21.2 Correspon al President/a del Patronat les funcions següents:

a) Representar institucionalment la Fundació, i en especial presidir els actes promoguts i/o impulsats per aquesta.
b) Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat, així com dirigir les deliberacions i decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.
c) Sotmetre al Patronat les Comptes Anuals (Balanç de Situació, Compte de Resultats, Estat de Canvis en el Patrimoni Net, Estat de Fluxos d’Efectiu i la Memòria) de l’exercici, així com el Pressupost i el Pla d’Activitats del nou exercici.
d) Representar a la Fundació en judicis i fora d’ells, llavors els supòsits en els que el Patronat o el mateix President designin un representant especial.
e) Exercir personalment les facultats que, segons l’article 23 d’aquests Estatuts corresponen al Patronat i, molt concretament, les incloses dins els apartats d), e), f), g) – amb la excepció d’aquells actes de disposició sobre bens que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a un vint per cent (20%) de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti d’una venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que al menys sigui el de cotització-, m), n), o), p), q), r), s), t) i w) de l’article 23.1 dels Estatuts.
f) Dirigir els Comitès interns que en el seu cas pertoquin.
g) Controlar l’excel·lència de les activitats de la Fundació, fomentant, divulgant i conservant la seva imatge i l’entitat dels seus espais
h) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades pel Patronat i pels Estatuts.

Entenent-se en qualsevol cas excloses totes aquelles facultats legalment indelegables del Patronat.

21.3 Quan el President/a no pugui exercir les funcions que s’esmenten a l’apartat anterior per estar vacant el seu càrrec, absència, impossibilitat o qualsevol causa, per indicació seva les assumeix el Vicepresident/a 1er, o en la seva absència el 2ón. L’exercici de funcions es pot limitar a una reunió del Patronat, o bé a un període de temps més llarg, cas en el qual el/la President/a recupera les seves funcions en el moment en què li ho comuniqui al Vicepresident/a.

21.4 L’assignació de les funcions del President/a en el/la Vicepresident/a, i la recuperació de les mateixes, es formalitzarà per escrit.

21.5 El President que, en el seu dia, substitueixi al President Fundador, haurà de ser fidel en la conservació i el respecte als criteris emanats del President Fundador, complint i fent complir les disposicions ordenades pel President Fundador, així com fent palesa la cultura catalana dins les disciplines artístiques assolides i desenvolupades per la Fundació, sent creatiu e impulsant la millora i conservació del patrimoni fundacional i, en particular, dels espais i activitats de la Fundació dins els criteris assenyalats pel President Fundador, i respectant les tradicions que donen suport a l’expressió “catalanitat”, terme que dona una idea i envolta allò que es el nostre País.

Article 22. El Secretari i el Tresorer

22.1 El Patronat es trobarà assistit per un Secretari/ària que podrà no tenir la condició de Patró, i que serà designat/da en la forma prevista a l’article 19.1.c), sent posteriorment nomenat pel Patronat per la majoria qualificada exigida a l’article 26.1 d’aquests Estatuts. En cas de no tenir la condició de Patró podrà intervenir en les reunions amb veu però sense vot. Tanmateix el President podrà anomenar un Tresorer que podrà ser o no Patró. Tots dos càrrecs tindran una durada de quatre (4) anys, podent ser exercits per la mateixa persona

22.2 El Tresorer podrà assistir a les reunions del Patronat, amb veu però sense vot cas de no ser Patró, per tal de dur a terme les seves funcions. Tanmateix el Secretari/ària del Patronat podrà ser designat/da per actuar com a Secretari/ària d’altres òrgans col·legiats de la Fundació.

22.3 En tot cas correspondrà al/la Secretari/ària:

a) convocar, en nom del President/a, les reunions del òrgans col·legiats dels quals actuï com a Secretari/ària,
b) advertir de la legalitat dels acords que pretengui adoptar el Patronat ,
c) estendre les actes i certificacions de les sessions del Patronat i, si és el cas, de la resta d’òrgans col·legiats, que signarà amb el vistiplau del/la President/a, o per ordre, en la seva absència, del Vicepresident/a.
d) emetre les certificacions pertinents i efectuar la resta de funcions pròpies dels Secretaris dels òrgans col·legiats, custodiant els llibres i documents de la Fundació, portant un Llibre d’Actes en la forma legalment prevista.

22.4 Correspondrà al Tresorer portar la comptabilitat de la Fundació en la forma que determini el Patronat i de conformitat amb les disposicions vigents.

Article 23. Facultats i delegació de funcions

23.1 Corresponen al Patronat, com a màxim òrgan de govern, administració i representació de la Fundació, en l’exercici de les seves facultats i en relació amb la direcció de la Fundació totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests Estatuts, corresponent-li expressament:

a) Aprovar el pla general d’actuació de la Fundació, la programació d’activitats, el seu cost i les fonts de finançament previstes
b) Elaborar i aprovar el Pressupost Anual de la Fundació,
c) Elaborar i aprovar el Pla d’Activitats, el balanç econòmic i els comptes anuals,
d) Nomenar i cessar el/la Director/a, i fixar-ne les retribucions.
e) Fixar les línies generals que han de regir la contractació del personal de la Fundació i aprovar la relació dels llocs de treball,
f) Autoritzar les operacions d’endeutament, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent,
g) Realitzar tota mena d’actes i negocis jurídics, tant d’administració com de rigorós domini, sobre tota mena de béns mobles, immobles i valors, i conseqüentment comprar, vendre, permutar, penyorar, hipotecar i en qualsevol forma admesa en dret, adquirir, gravar i alienar tota classe de bens mobles i immobles, així com a constituir, modificar i cancel·lar drets reals.
h) Aprovar la modificació dels Estatuts,
i) Aprovar la fusió, escissió o la dissolució de la Fundació,
j) La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i passius de la Fundació,
k) La constitució de societats o la dotació d’altres persones jurídiques,
l) La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques,
m) Ostentar la representació plena de la Fundació a tota classe de relacions, actes i contractes, davant l’Estat, Generalitat de Catalunya i altres Comunitats Autònomes; Província, Municipi, Autoritats, Centres i dependències de l’Administració en tots els seus graus; Jutjats; Magistratures; Corporacions; Organismes; Societats; Bancs, inclòs el d’Espanya; Caixes d’Estalvi; persones jurídiques i naturals de tota classe: públiques i privades, exercint tots els drets, accions i excepcions i seguint per tots els seus tràmits, instàncies, incidents i recursos quants procediments, expedients, reclamacions i judicis competeixin o interessin a la Fundació, podent, en el seu cas, designar representants, lletrats i Procuradors del Tribunals.
n) Obrir, continuar i cancel·lar comptes corrents i d’estalvi, rebre talonaris, ingressar i retirar quantitats, determinar saldos i fer totes les operacions pertinents amb el Banc d’Espanya i amb la resta de Bancs, Caixes d’Estalvi, Entitats de crèdit, nacionals i estrangeres, amb subjecció a allò que disposi la legislació vigent.
o) Constituir i cancel·lar dipòsits de totes classes, incloses caixes de seguretat, ingressar i retirar bens de tota espècie,
p) Acceptar herències, llegats, donacions i subvencions,
q) Exercir directament o mitjançant els representants que designi tots els drets de caràcter polític i econòmic que corresponguin a la Fundació, com a titular d’accions, participacions socials, obligacions i demés valors mobiliaris, i en conseqüència concorre, deliberar i votar a les Juntes Generals, Assemblees, Sindicats, Associacions i demés organismes,
r) Cobrar i percebre rendes, fruits, dividends, interessos i qualsevol altre producte, benefici i quantitat que, per qualsevol concepte, merités la Fundació o li correspongués,
s) Pagar premis, honoraris, impostos, arbitris, despeses i demes quantitats que, per qualsevol concepte, fossin a càrrec de la Fundació,
t) Atorgar delegacions i poder de tota classe,
u) Els actes que requereixin l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció i formalització d’una declaració responsable
v) L’adopció i formalització de les declaracions responsables,
w) I, en general, realitzar tots els actes, intervenir en tots els negocis i atorgar qualsevol contracte que estimi pertinent per a la millor administració i lliure disposició de tots els bens de qualsevol naturalesa que pertanyin o interessin a la Fundació i per l’exercici de tots els drets i accions que li competeixen, sense més limitacions que les expressament imposades a les lleis i restants disposicions aplicables a les fundacions de dret privat.

23.2 En tot cas al Patronat li correspon vetllar perquè s’acompleixi la finalitat fundacional, la realitat de la dotació i la destinació a favor dels beneficiaris dels fruits, les rendes i els béns de què disposi la Fundació.

23.3 El Patronat pot delegar les seves funcions en el President/a, el Vicepresident/a, qualsevol dels Patrons, i el/la Director/a, llevat d’aquelles que tenen caràcter indelegable ni poden ser objecte d’apoderament d’acord amb allò que està legalment previst. Així mateix, en cap cas es poden delegar, ni poden ser objecte d’apoderament les funcions especificades a les lletres b) c), g) –amb la matisació esmentada a l’article 21.2.e)-, h) i), j), k) l), u) i v) de l’article 23.1, ambdós d’aquests Estatuts.

23.4 El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

Article 24. Règim de convocatòria

24.1 El Patronat es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l’any, i obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.

24.2 S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu President/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dins els trenta dies següents a la sol·licitud.

24.3 Les convocatòries del Patronat les realitzarà el/la President/a per escrit, indicant l’ordre del dia i remetent si s’escau la documentació que sigui pertinent, indicant també la data, l’hora i el lloc de celebració de la sessió. Les convocatòries s’han de notificar a cadascun dels membres, amb una antelació mínima de set (7) dies naturals, llevat que es tracti de casos d’urgència, en què caldrà fer-la amb un termini mínim de vint-i-quatre (24) hores d’anticipació. En aquest cas, una vegada considerat l’ordre del dia, el Patronat haurà d’apreciar, per majoria absoluta dels membres presents, l’existència de la urgència i, si aquesta no s’estimés, es convocarà una nova sessió pel procediment ordinari.

24.4 Si el Patronat no fos convocat pel President/a en els casos en què hi ha l’obligació de fer-ho, el podrà convocar el Protectorat i, en tot cas, el jutge de primera instància del domicili de la Fundació, a petició de qualsevol membre del Patronat, donant audiència prèvia al/la President/a.

24.5 El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels Patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el President. En les reunions virtuals s’han de considerar Patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència.

24.6 Tanmateix es podran adoptar acords sense sessió, amb les majories establertes als presents Estatuts, mitjançant l’emissió del vot per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre que quedin garantits els drets d’informació i de vot, i també que quedi constància de la recepció del vot i que se’n garanteixi la seva autenticitat. S’entendrà que l’acord s’adoptà al lloc del domicili de la Fundació i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

Article 25. Manera de deliberar i adoptar acords

25.1 El Patronat quedarà vàlidament constituït quan, havent estat degudament convocat, en primera convocatòria assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels Patrons. En segona convocatòria és necessària l’assistència d’una quarta part dels seus membres sempre que, com a mínim, assisteixin dos Patrons. En primera convocatòria es podrà incloure la segona, pel cas de que la primera no es pogués celebrar per no assistir el nombre indicat de Patrons; en qualsevol cas la segona convocatòria no podrà celebrar-se fins transcorregudes vint-i-quatre (24) hores després del moment en que es va convocar la primera. Tanmateix, es podran celebrar reunions sense convocatòria prèvia o convocades irregularment si hi són presents o representats tots els integrants del Patronat i aquests accepten per unanimitat la celebració i l’ordre del dia. En ambdós casos, per a la vàlida constitució del Patronat, serà necessària l’assistència del/la President/a o de la persona que el/la substitueixi.

25.2 Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres Patrons el seu vot respecte d’actes concrets. Si un Patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d’organització de la mateixa institució.

25.3 Cada Patró té un vot i els acords, llevat del casos contemplats a l’article 26.1 dels Estatuts, s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió, sempre que dins d’aquesta majoria hi sigui el Patró Fundador President. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del President/a. S’entén que hi ha majoria simple quan els vots a favor superen els vots en contra, sense comptar-hi les abstencions, els vots en blanc i els nuls.

25.4 El Director/a, si no és Patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si, d’acord amb la normativa legal, és Patró, pot assistir-hi amb veu i vot. El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient, per al millor exercici de les seves funcions.

25.5 No es podran prendre acords vàlids respecte de nous assumptes no inclosos en l’ordre del dia, llevat que a la reunió hi siguin presents o representats tots els membres integrants del Patronat i accepten per unanimitat la celebració i l’ordre del dia.

Article 26. Majoria qualificada

26.1 Serà necessari el vot favorable de dos terços del nombre total de Patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la Fundació, i sempre i quan entre els vots a favor hi sigui el del Patró Fundador President, per a l’adopció dels següents acords:

a) la modificació dels Estatuts,
b) l’aprovació dels comptes anuals i del pressupost anual,
c) el nomenament de Patrons i del Director,
d) l’aprovació d’operacions d’endeutament,
e) els actes de disposició sobre bens que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a un vint per cent (20%) de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti d’una venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que al menys sigui el de cotització,
f) l’extinció, fusió o escissió de la Fundació,
g) la fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i passius de la Fundació,
h) la constitució de societats o la dotació d’altres persones jurídiques,
i) la dissolució de societats o d’altres persones jurídiques i
j) l’adopció de declaracions responsables

Article 27. De les actes

27.1 De cada reunió, el Secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc de la reunió, l’ordre del dia, les persones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions i de les majories amb què s’han adoptat. Tanmateix s’estendrà un acta dels acords adoptats sense reunió. En l’acta s’ha de fer constar, a més del contingut de l’acord i el resultat de la votació, el sistema seguit per a adoptar-lo.

27.2 Les actes han de ser redactades i firmades pel Secretari/ària amb el vistiplau del President/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els Estatuts o a l’hora d’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria, tenen força executiva des del moment de la inscripció.

27.3 La Fundació ha de portar un llibre d’actes en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

Article 28. Conflicte d’interessos

28.1 Els Patrons i les persones que s’hi equiparen, d’acord amb l’article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya, només poden realitzar operacions amb la Fundació si queda suficientment acreditada la necessitat i la prevalença dels interessos de la Fundació sobre els particulars del Patró o persona equiparada. Abans de dur a terme l’operació, el Patronat ha d’adoptar una declaració responsable i l’ha de presentar al Protectorat juntament amb la documentació justificativa pertinent, d’acord amb el que disposa l’article 332-13 del Codi civil de Catalunya.

28.2 En qualsevol cas els Patrons i les persones indicades en l’article 312-9.3 del Codi civil de Catalunya:

a) han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació
b) no poden participar en societats constituïdes o participades per la Fundació, llevat que ja fossin socis o accionistes amb anterioritat a l’entrada de la Fundació en dites societats
c) durant els tres (3) anys següents al cessament com a Patrons tindran un deure d’inhibició consistent en que no podran desenvolupar serveis en empreses o societats privades participades per la Fundació.

28.2 En cas de existir un conflicte d’interessos amb la Fundació la persona afectada no pot intervenir en la presa de decisions o l'adopció d'acords, i s'ha d'abstenir d'intervenir en la deliberació i la votació. Tanmateix la persona afectada ha de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació, havent de proporcionar-li tota la informació rellevant al respecte. En cas de que el conflicte sigui irrenunciable o no es pugui salvar el Patró haurà de dimitir del seu càrrec.

Article 29. Cessament

29.1 Els Patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.
b) Incapacitat o inhabilitació.
c) Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.
d) Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.
e) Renúncia notificada al Patronat.
f) Sentència judicial ferma que estimi l'acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del càrrec.
g) Les altres que estableixen la llei o els Estatuts.

29.2 La renúncia al càrrec de Patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l'acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s'inscriu en el Registre de Fundacions.

CAPÍTOL V

Regulació d’altres òrgans. Composició i funcions

Article 30. El Director/a general

30.1 El Patronat pot nomenar un Director/a que desenvolupi la direcció executiva de la Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un Patró, cas en què la relació laboral o professional s'ha d'articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de Patró.

30.2 El càrrec de Director/a és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions.

30.3 Quan no és Patró, el Director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

30.4 El Director/a disposarà de facultats suficients, atorgades en escriptura de poders, que legitimi les seves actuacions davant de tercers.

CAPÍTOL VI

Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

Article 31. Modificacions estatutàries

31.1 La modificació d’aquests Estatuts ha de ser aprovada per majoria absoluta del Patronat prevista a l’article 26.1 d’aquests Estatuts, sempre i quan convingui a l'interès de la Fundació i es tingui en compte la voluntat dels fundadors. La modificació d'Estatuts requereix l’aprovació del Protectorat, i s’ha de formalitzar en escriptura pública i inscriure al Registre de Fundacions.

31.2 Si les circumstàncies que van motivar la constitució de la Fundació haguessin canviat fins al punt que aquesta no pugui dur a terme les activitats fundacionals establertes pels presents Estatuts, el Patronat haurà de modificar-los i, en cas de no fer-ho, el Protectorat, a instància de qui hi tingui interès legítim o d’ofici, en pot ordenar la modificació procedent, sens perjudici d’adoptar les altres mesures que siguin pertinents.

Article 32. Modificacions estructurals i dissolució

32.1 El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 26.1 d’aquests Estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o extinció de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable

32.2 La decisió de fusió o agregació de la Fundació a una altra, requereix l’acord motivat i amb el vot favorable de dos terços del nombre total de Patrons de la Fundació, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos, i sempre i quan entre els vots a favor hi sigui el del Patró Fundador President, i també requereix l’acord motivat del Patronat de totes les fundacions interessades, així com l’aprovació del Protectorat

32.3 L’acord d’escissió de la Fundació, per segregació d’una part o de diverses parts del seu patrimoni, que passa a sengles fundacions de nova creació, s’adoptarà només per donar millor compliment a les finalitats fundacionals, i es prendrà amb el vot favorable i motivat de dos terços del nombre total de Patrons de la Fundació, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos, i sempre i quan entre els vots a favor hi sigui el del Patró Fundador President, i amb l’aprovació del Protectorat.

32.4 La fusió o l’escissió de la Fundació ha de respondre a la conveniència de complir millor els fins fundacionals i només es podran fer quan no consti la voluntat contrària del fundador

32.5 La fusió o escissió de la Fundació s’ha de formalitzar en escriptura pública i s’ha d’inscriure en el Registre de Fundacions

Article 33. Causes de dissolució

33.1 La Fundació és de caràcter permanent. Es dissoldrà, però, per les causes següents:

a) Per la pèrdua total dels seus drets i béns;
b) Per la impossibilitat d’acomplir les seves finalitats fundacionals;
c) Per l’absorció o la integració que resulti d’un procés de fusió amb una Fundació o més d’una;
d) Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s'ha constituït o impossibilitat d'assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació;
e) Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma;
f) Obertura de la fase de liquidació en el concurs;
g) Les altres que estableixen la llei o els Estatuts.

Article 34. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

34.1 La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’establert a l’article 26.1 d’aquests Estatuts i l’ha d’aprovar el Protectorat.

34.2 La dissolució de la Fundació obrirà el període de liquidació, fins a la fi del qual la Fundació conservarà la seva personalitat jurídica. La liquidació es durà a terme mitjançant la realització dels bens de la Fundació o mitjançant la cessió global de tots els seus actius i passius, la qual s’ha de dur a terme pel Patronat i per les persones liquidadores que aquest nomeni expressament a aquests efectes o, si s’escau, pel Protectorat.

34.3 La cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització prèvia del Protectorat, s'ha d’adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent. L'adjudicació o la destinació del patrimoni romanent ha de ser autoritzada pel Protectorat abans no s'executi.

34.4 En el cas que no es pugui fer la cessió global, caldrà procedir a la liquidació dels actius i els passius, i donar a l’haver que en resulti l’aplicació establerta a l’article 34.3 d’aquests Estatuts.
Uneix-te al nostre
canal de WhatsApp
BARCELONA
ESPAIS VOLART
Exposicions Temporals d'Art Contemporani

Espai Volart Telèfon E-mail Localització
BARCELONA
CAN FRAMIS
Museu de Pintura Contemporània

Can Framis Telèfon E-mail Localització
PALAFRUGELL
CAN MARIO
Museu d’Escultura Contemporània

Can Mario Telèfon E-mail Localització
TORROELLA DE MONTGRÍ
PALAU SOLTERRA
Museu de Fotografia Contemporània

Palau Solterra Telèfon E-mail Localització


Les galetes milloren la teva experiència online. Adapten el contingut als teus interessos i permeten mostrar-te publicitat sobre la base d’un perfil elaborat segons la manera en què navegues. Utilitzem galetes pròpies i de tercers de manera transparent i responsable, només per al teu benefici. Ni més ni menys. Per acceptar-les, fes clic en el botó "Accepto i continuo navegant". Per gestionar la configuració de galetes, tria "Configuració de cookies". Vols saber més sobre la nostra política de galetes i privacitat? Fes clic aquí.
Configuració de cookies