Antoni Pitxot. La memòria i el temps: próximamente